> Læs seneste nyt om sagen (4. februar 2020)
DN Rebild rettede d. 4.2.20 henvendelse til politikere i Nordjyllands regionsråd, hvor vi anmodede om, at regionen opprioriterer Rytters Plads, således at den voldsomt forurenede grund kommer med blandt de 20 indsatsområde i 2020, som regionen vil tage hånd om både i forhold til jord- og vandforureningen. 

Baggrund: læs om sagen gennem syv år herunder

Gammel industriforurening:
Kan man lægge ”låg” på et voldsomt forurenet affaldsdepot og hævde, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bo og arbejde oven på ”låget”? Og kan man afvise, at der er sket eller vil ske påvirkninger af det omgivende miljø, i særlig grad grundvandet? Disse spørgsmål har DN Rebild rejst overfor Rebild kommune og Nordjyllands region i slutningen af 2018.

Spørgsmålene drejer sig om en grund midt i Skørping by – Rytters Plads, hvor der i perioden 1908-68 blev udført træimprægnering og 1928-2009 husede en vognmandsforretning. Her er konstateret massive overskridelser af grænseværdierne for arsen, kobber, zink, bly og nedbrydningsprodukter fra benzin og olie.
Gennem 7 år, har DN Rebild søgt at råbe Rebild kommune op.

DN Rebild udarbejde et grundigt høringssvar til lokalplanen for Rytters Plads i 2013. Lokalplanen, der åbnede op for at nye boliger og dagligvarebutik kan opføres på den forurenede grund, blev imidlertid vedtaget af byrådet i Rebild i 2014. Byrådet vedtog dog samtidig et krav om, at en fremtidig bygherre skulle forsegle forureningen på grunden.

I årene der fulgte indberettede DN Rebild flere gange om udsivningen af fluorescerende, ildelugtende stoffer fra grunden. Rebild kommune kom og tog prøver heraf. Men intet skete efterfølgende.

DN henvendte sig igen i november 2018 til de ansvarlige myndigheder - Rebild Kommune og Region Nordjylland, da det forlød, at der var aktuelle byggeplaner på grunden. Henvendelse var understøttet af et grundigt notat fra geolog Walter Bürch fra DN’s hovedkontor, hvor det bl.a. blev præciseret, at Rytters Plads ligger i indvindingsoplandet for to vandværker: Skørping vandværk og Rebild vandværk.

I efteråret 2019 gik jordarbejdet i gang, da Rebild kommune havde givet en såkaldt paragraf 8-tilladelse efter jordforureningsloven samt en paragraf 19-tilladelse til genindbygning af forurenet jord. DN Rebild har i samarbejde med sekretariatet klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at kommunen har lavet en miljøvurdering (VVM) som led i byggeplanerne for grunden, FØR at en stor miljørapport fra regionen om forureningen lå færdig.

I efteråret 2019 har regionens kontor for jordforurening og råstoffer udført undersøgelser af grunden med følgende konklusion: ”Region Nordjylland vurderer, at den konstaterede forurening fra træimprægnering og vognmandsforretning er af en sådan karakter og et sådant omfang, at den kan udgøre en risiko over for grundvandet. ” I alle vandprøverne blev der målt indhold af tungmetaller, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskriterier, mest for arsen med 140 gange af det anbefalede niveau, men også for bly, krom, cadmium, kobber og zink, ligeså for olie og fluorider.

Adgang til grundvandet i Skørping mindskes kraftigt:
Mens ovenstående udvikles omkring forureningen af Rytters Plads, sker der foruroligende begrænsning af adgangen til rent land i Skørping.

Skørping vandværk råder over tre kildepladser:

  1. Hanebakken kildeplads, der for nylig er blevet helt lukket på grund af forurening med atrazin. Hovedsynderen er antageligt anlæggelsen og driften af golfbanen, hvor der ikke blev sparet på ukrudtsmidler.
  2. Den nyeste og største kildeplads Hanehøj, hvor vandværket har været nødt til at nedsætte oppumpningen af vand, så den kun trækker 20% pga. fundet af CTA pesticidforurening, der er forårsaget af sprøjtning fra landbruget.
  3. Den ældste kildeplads Jægersborg inde i byen, er netop blevet opgraderet og leverer nu 80% af drikkevandet, over 100.000 kubikmeter på årsplan. Indvindingsoplandet, der går ind under Rytters Pladser, er således blevet større og dermed er suget på den konstaterede forurening bliver kraftigere. Grundvandet er i fare som regionen konstaterer.

Imidlertid fik Skørping vandværk først kendskab til regionens vurdering af truslen mod grundvandet under Rytters Plads, da DN Rebild gjorde dem opmærksom på rapporten. Hverken Rebild kommune eller regionen havde fremsendt de nye vurderinger. Som formanden for Skørping vandværk siger til Nordjyske d. 25.1.2020: ”Hvad skal vi gøre? Vi er presset bagud, vi har nul alternativer. Vi er ved at lede efter en ny kildeplads ud mod Fræer, men der vil gå fire-fem år, før den kan være klar.”

”Fanden er løs i Laksegade,” konstaterer geolog og seniorrådgiver Walter Bürch fra DN’s sekretariat i samme avis og peger på, at der kun findes en løsning, en afværgeboring under Rytters Plads. Sussi Handberg fra DN Rebild spørger: ” Er fremtiden, at vi skal hente rent vand i en tankvogn på torvet? Vi forstår ikke, at Rebild kommune ikke har taget vores klager og advarsler mere alvorligt. ”

30. januar 2020
Sussi Handberg
DN Rebild