Godt samarbejde giver resultater 

Byrådet vedtog sidst i august måned en ny og revideret lokalplan for Høje Støvring etape 2. DN Rebild vil i den forbindelse gerne kvittere for et godt samarbejde med udstykkeren, Anders Rye Andersen, som i forbindelse med det reviderede udkast til den nu vedtagne lokalplan var meget imødekommende over for de bekymringer, som DN i det lange sagsforløb har udtrykt i forhold til grundvandet og de omliggende naturarealer. Den oprindelige lokalplan for Høje Støvring 2 blev efter vedtagelsen i byrådet i 2017 indklaget til Planklagenævnet af DN Rebild, som fandt, at lokalplanen på flere punkter var i strid med den overordnede kommuneplan. Det gav klagenævnet DN ret i og derfor måtte lodsejer og Rebild Kommune tage fat igen. 

Det har hele tiden været DNs bekymring, at det planlagte villakvarter ville komme så tæt på den fredede Mastrup Ådal, at det ville forringe naturoplevelsen i å-dalen. Med den reviderede lokalplan er lodsejer kommet DN i møde ved at indtegne en 5 meter byggelinje mod skel på de byggegrundene, som ligger nærmest å-dalen. Her må der ikke placeres bebyggelse og samtidig er det i planen præciseret, at der på disse arealer skal udføres en buskbeplantning af hjemmehørende planter, som ikke må klippes i hækform. Formålet er at skabe en nærmest glidende overgang mellem naturen i ådalen og det nye villakvarter i stedet for en skarp afgrænsning. 

Den nye version af lokalplanen blev også ændret med nogle reguleringsbestemmelser vedrørende koter og bygningshøjde, som sammen med den afskærmende beplantning gerne skal gøre bebyggelserne mindre synlig fra det fredede naturområde. 

DN Rebild havde i indsigelsen til den oprindelige lokalplan påpeget, at en del af Høje Støvring stadig er vandindvindingsområde for Støvring Vandværk. Det forhold at nedsivning fra grundene vil blive ledt til grundvandet og ud i ådalen, gav foreningen store bekymringer i forhold til udvaskning af pesticider og nitrat. 

Disse bekymringer delte Rye Andersen og tilbød derfor at tinglyse et sprøjte- og gødskningsforbud på grundene. En sådan deklaration havde DN bedt om fra første færd, idet det også var beskrevet som en forudsætning i kommunens grundvandsredegørelse, som fulgte med det første lokalplanforslag. Byrådet ønskede imidlertid ikke at imødekomme DN’s ønske om et forbud ved den oprindelig lokalplans vedtagelse, men nu er det en realitet. 

Endelig har DN Rebild indgået aftaler med udstykker Rye Andersen om, hvordan vejvandet fra villakvarteret mest skånsomt kan udledes til Mastrup Bæk, uden at beskadige den sårbare natur i og omkring åen. 

DN Rebild finder, at sagen om Høje Støvring 2 er et rigtigt godt eksempel på, at man ved samarbejde med udstykkeren kan opnår resultater til gavn for både naturen og borgerne – faktisk helt uden politisk indblanding. Samtidig er det et eksempel på, at det store arbejde med at nærlæse kommunens mange afgørelser og derefter indklage de få, som virker fejlbehæftede, faktisk nytter noget.